Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 21 31 dec 20
Nettoomsättning 2 131 1 731 7 993 5 273
Kostnad för sålda varor −1 351 −1 124 −5 136 −3 455
Bruttoresultat 780 607 2 857 1 818
Försäljningskostnader −426 −249 −1 486 −874
Administrationskostnader −123 −89 −388 −273
Forskning och utveckling −9 −8 −34 −24
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 23 17 47 25
Rörelseresultat 245 278 996 672
Finansiella intäkter och kostnader −22 −2 −69 −13
Resultat efter finansiella poster 223 276 927 659
Skatt −45 −57 −206 −139
Periodens resultat 178 219 721 520
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 178 218 719 518
Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 2 2
         
Resultat per aktie, SEK 1,46 1,94 6,03 4,63
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,45 1,93 6,01 4,61
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 952 112 336 119 418 112 127
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 953 112 487 121 953 112 487
         
EBITA 329 316 1 273 802
         
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar        
– materiella anläggningstillgångar −59 −39 −201 −144
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −76 −32 −250 −110
– övriga immateriella anläggningstillgångar −8 −6 −27 −20
Senast uppdaterad: 2021-11-25 16:20:19 av Alexander Paziraei