Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 21 31 dec 20
Periodens resultat 178 219 721 520
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen        
Periodens omräkningsdifferenser 31 −52 72 −82
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen        
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner −6 −5 0 −5
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen 1 1 0 1
Övrigt totalresultat 26 −56 72 −86
Periodens totalresultat 204 163 793 434
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 203 162 790 432
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 3 2
Senast uppdaterad: 2021-11-25 16:20:19 av Alexander Paziraei