Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 31 dec 21 31 dec 20
Goodwill 4 528 1 100
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 663 903
Materiella anläggningstillgångar 627 434
Finansiella anläggningstillgångar 27 20
Summa anläggningstillgångar 7 845 2 457
Varulager 1 189 640
Kortfristiga fordringar 1 217 837
Likvida medel 345 216
Summa omsättningstillgångar 2 751 1 693
Summa tillgångar 10 596 4 150
Eget kapital 4 291 1 890
Räntebärande avsättningar 114 110
Icke räntebärande avsättningar 489 161
Räntebärande långfristiga skulder 788 242
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 1
Summa långfristiga skulder 1 393 514
Icke räntebärande avsättningar 10 9
Räntebärande kortfristiga skulder 3 314 564
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 588 1 173
Summa kortfristiga skulder 4 912 1 746
Summa eget kapital och skulder 10 596 4 150
Senast uppdaterad: 2022-02-02 10:39:28 av sophia.dernulf@add.life