BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

Vi vill förbättra människors liv

2131
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

329
MSEK

EBITA

59
%

RESULTATTILLVÄXT
R12 MÅN

95
%

R/RK

KW

Stark avslutning på ett framgångsrikt år!

Årets sista tre månader markerade ytterligare ett starkt kvartal för AddLife då vi på allvar satte AddLife på kartan som en europeisk nischaktör inom Life science. Vi har under året genomfört totalt sju förvärv med en sammanlagd förväntad årsomsättning om cirka 3 290 MSEK. Den smittspridning som pandemin medfört har under utmanat våra möjligheter att agera på marknaden men effektivt lösningsorienterat arbete i våra bolag har möjliggjort en stark organisk tillväxt under året.

Omsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 23 procent till 2 131 MSEK och resultatet, EBITA, ökade med 4 procent till 329 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 15,5 procent.

Ackumulerat för helåret 2021 ökade omsättningen med 52 procent till 7 993 MSEK. EBITA-resultatet ökade med 59 procent till 1 273 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 15,9 procent.

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

Förvärvsintensivt räkenskapsår med sju förvärv

Under året har vi genomfört totalt sju förvärv både på befintliga och nya europeiska marknader med en sammanlagd förväntad årsomsättning om cirka 3 290 MSEK och 671 medarbetare. I det fjärde kvartalet genomfördes fyra förvärv, samtliga inom affärsområdet Medtech varav två med tillträde 2022. Danska Fischer Medical och spanska MBA Incorporado är ledande aktörer inom framförallt ortopedisk kirurgi. Förvärven av Camanio samt verksamheten i Telia Health Monitoring stärker AddLifes position inom digital hälsa med mål att utvecklas till en drivande aktör i utvecklingen av framtidens digitala vård och omsorg.

Forvarv (2)