Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 21 31 dec 20
Resultat efter finansiella poster 223 276 927 659
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 107 51 449 280
Betald inkomstskatt −105 −45 −252 −97
Förändringar i rörelsekapital 168 277 −114 108
Kassaflöde från den löpande verksamheten 393 559 1 010 950
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −41 −29 −134 −84
Företagsförvärv och avyttringar −183 −259 −2 843 −333
Kassaflöde från investeringsverksamheten −224 −288 −2 977 −417
Utdelning till moderbolagets aktieägare - −56 −183 −56
Inlösta och utfärdade köpoptioner 3 18 −9 58
Förvärv av egna aktier - - - −31
Upptagande av lån −20 473 2 649 265
Amortering av lån −23 −604 −260 −614
Övrig finansieringsverksamhet −32 64 −127 −6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −72 −105 2 070 −384
Periodens kassaflöde 97 166 103 149
Likvida medel vid periodens ingång 237 76 216 99
Valutakursdifferens i likvida medel 11 −26 26 −32
Likvida medel vid periodens slut 345 216 345 216
Senast uppdaterad: 2021-11-25 16:20:19 av Alexander Paziraei