Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter, även i övriga delar av delårsrapporten. Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i AddLifes årsredovisning 2020 har tillämpats för Bokslutskommunikén. Ändringarna i IFRS standarder som tillämpas från och med 1 januari 2021 har ej haft någon påverkan på AddLifes finansiella rapporter för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2021.

Alternativa nyckeltal

AddLife presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2020. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I denna rapport har utökad information angivits avseende definitioner av finansiella mått. 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under räkenskapsåret, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat.

 

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 22 december 2021 tecknade AddLife avtal om att förvärva samtliga aktier i det spanska bolaget MBA Incorporado S.L. Avtalet tecknades med majoritetsägaren och den 20 januari 2022 slutfördes förvärvet och samtliga aktier tillträddes. MBA är en ledande oberoende distributör inom ortopedisk kirurgi med verksamhet i Spanien, Italien och Portugal. Bolaget omsätter cirka 67 MEUR och har cirka 285 medarbetare. Köpeskillingen för 100 procent av aktiekapitalet uppgick till 111 MEUR kontant. En preliminär förvärvsanalys har upprättats: 

Ladda ned Excel

Verkligt värde MBA Incorporado S.L
Immateriella anläggningstillgångar 423
Övriga anläggningstillgångar 173
Varulager 270
Övriga omsättningstillgångar 304
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran 18
Övriga skulder −326
Förvärvade nettotillgångar 862
Goodwill 286
Köpeskilling¹ 1 148
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter −115
Påverkan på koncernens likvida medel 1 033
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.  

I samband med tillträdet har ytterligare krediter om 98,5 MEUR tagits upp med Handelsbanken. Kreditavtalet löper på tolv månader med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader.

Kristina Willgård har den 3 februari 2022 informerat AddLife AB:s styrelse om att hon planerar att avgå som VD. Övergången kommer att ske när en efterträdare har tillträtt eller senast i slutet av 2022.  

Inga övriga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

AddLifes resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har störst betydelse för AddLife är konjunkturläget i kombination med marknadsutveckling, konkurrenssituationen samt offentliga upphandlingar och politiska beslut. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen i AddLifes årsredovisning 2020. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Senast uppdaterad: 2022-02-03 18:09:08 av sophia.dernulf@add.life