Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Stark avslutning på ett framgångsrikt år!

1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2021 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 2 131 MSEK (1 731), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 35 procent. Den organiska omsättningen minskade med 12 procent men exklusive covid-19 relaterad omsättning var den organiska tillväxten 3 procent. 
 • EBITA ökade med 4 procent till 329 MSEK (316), motsvarande en EBITA-marginal om 15,5 procent (18,2).
 • Resultat efter skatt minskade med 19 procent till 178 MSEK (219).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,46 SEK (1,94). 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 393 MSEK (559).
 • Under kvartalet har fyra förvärv genomförts, varav två stycken tillträds efter räkenskapsårets utgång. De fyra förvärven beräknas tillföra en årlig nettoomsättning om 747 MSEK.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021 (12 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 52 procent till 7 993 MSEK (5 273), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 43 procent. Den organiska tillväxten var 11 procent men exklusive covid-19 relaterad omsättning var den organiska tillväxten 3 procent. 
 • EBITA ökade med 59 procent till 1 273 MSEK (802), motsvarande en EBITA-marginal om 15,9 procent (15,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 39 procent till 721 MSEK (520).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,03 SEK (4,63). 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 1 010 MSEK (950).
 • Soliditeten uppgick till 40 procent (46).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 95 procent (103).
 • Under räkenskapsåret har sju förvärv genomförts, varav två stycken tillträds efter räkenskapsårets utgång. De sju förvärven beräknas tillföra en årlig nettoomsättning om 3 287 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK per aktie. 
  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 21 31 dec 20 förändr 31 Dec 21 31 dec 20 förändr
Nettoomsättning 2 131 1 731 23 % 7 993 5 273 52 %
EBITA 329 316 4 % 1 273 802 59 %
EBITA-marginal,% 15,5 % 18,2 %   15,9 % 15,2 %  
Resultat före skatt 223 276 −19 % 927 659 41 %
Periodens resultat 178 219 −19 % 721 520 39 %
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,46 1,94 −25 % 6,03 4,63 30 %
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,45 1,93 −25 % 6,01 4,61 30 %
             
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

ADDLIFE I KORTHET
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av ett 70-tal operativa dotterbolag som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, hemvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels-och livsmedelsindustrin.

TELEFONKONFERENS
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård presenterar bokslutskommunikén. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 4 februari 2022, kl. 10:00.
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk>>  
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 862 373 160#

Presentationen finns även på AddLife YouTube >>

 

Senast uppdaterad: 2022-02-03 15:36:30 av jamilah.wass@add.life