Aktien

Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 62 MSEK (58).

Antalet återköpta aktier uppgår till 497 489 B-aktier motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier och 0,3 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 52,12 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under räkenskapsåret i medeltal till 895 322 (2 370 836). Aktiekursen per 30 december 2021 uppgick till 381,40 SEK och den senaste betalkursen för AddLifeaktien den 3 februari 2022 var 262,00 SEK.

Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife

Ladda ned Excel

Omsättning och handel jan-dec 2021
Lägsta pris, SEK 146,20
Högsta pris, SEK 390,00
Daglig snittomsättning, SEK 61 791 786
Antal omsatta aktier, st 57 949 667
Antal avslut, st 408 880

AddLife har sammantaget tre utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 2 110 000 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under räkenskapsåret medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,5 procent (0,5). Under räkenskapsåret har 880 optioner i programmet 2017/2021 lösts in motsvarande 3 696 B-aktier, resterande 55 323 optioner som var utestående vid räkenskapsårets början har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. 2 300 optioner i programmet 2018/2022 har under räkenskapsåret lösts in motsvarande 9 660 B-aktier och 167 700 optioner har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. 

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2021/2025 250 000 250 000 0,2 % 259,0 10 jun 2024 - 28 feb 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024
2019/2023 215 000 860 000 0,8 % 76,60 20 jun 2022 – 28 feb 2023
Totalt 715 000 2 110 000        

Den 31 december 2021 uppgick antalet aktieägare till 13 879, varav 58 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 52 procent av kapitalet och 62 procent av rösterna.

Ladda ned Excel

      Andel i %
Aktieägare 2021-12-31 Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 160 604 2 724 727 3,99 14,84
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,71 12,62
SEB Fonder 0 10 989 726 8,98 6,70
State Street Bank & Trust Company 0 10 383 700 8,48 6,33
Swedbank Fonder 0 8 635 688 7,05 5,27
Verdipapirfond Odin 0 6 830 008 5,58 4,16
Handelsbanken fonder 0 6 153 665 5,03 3,75
BNY Mellon NA (Former Mellon) 0 5 498 848 4,49 3,36
NTC Fidelity Funds Northern Trust 0 5 374 002 4,39 3,28
AMF - Försäkring och Fonder 0 4 489 930 3,67 2,74
Totalt 10 största ägarna 4 227 176 61 103 434 53,37 63,05
Övriga ägare 387 960 56 234 191 46,22 36,65
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 117 337 625 99,59 99,70
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 497 489 0,41 0,30
Totalt antal registrerade aktier 4 615 136 117 835 114 100,00 100,00
Källa: Euroclear        
Senast uppdaterad: 2022-04-22 10:15:15 av Alexander Paziraei