Kristina WillgårdVD-kommentar

Årets sista tre månader markerade ytterligare ett starkt kvartal för AddLife och avslutade ett framgångsrikt år av expansion då vi på allvar satte AddLife på kartan som en europeisk nischaktör inom Life science. Vi har under året genomfört totalt sju förvärv, varav två med tillträde 2022, både på befintliga och nya europeiska marknader med en sammanlagd förväntad årsomsättning om cirka 3 290 MSEK. Expansionen i Europa öppnar helt nya och större marknader med väsentligt fler kunder och mer än 50 procent av försäljningen har under året skett utanför Norden. Utvecklingen stärker våra befintliga leverantörsrelationer samtidigt som vi blir mer attraktiva för nya leverantörer. Dessutom skapar ett större internt nätverk ökade möjligheter att sälja våra egna produkter på nya marknader.

Det fjärde kvartalet står sig bra i jämförelse med det exceptionellt starka fjärde kvartalet 2020 och omsättningen ökade med 23 procent till 2 131 MSEK. Förvärven bidrog i kvartalet med 609 MSEK motsvarande 35 procent medan den organiska omsättningen minskade med 12 procent. Covid-19 har i fjärde kvartalet fortsatt att driva försäljning inom framförallt diagnostik, medan andra segment, framförallt kirurgi, återigen begränsats. Den covid-19 relaterade omsättningen uppgick till 355 MSEK att jämföra med 600 MSEK föregående år och den organiska tillväxten rensat för covid-19 uppgick till 3 procent. Resultatet, EBITA, ökade med 4 procent till 329 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 15,5 procent.

För helåret 2021 ökade omsättningen med 52 procent till 7 993 MSEK, varav den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 1 976 MSEK och den organiska tillväxten för helåret exklusive covid-19 relaterad försäljning uppgick till 3 procent. Framtida försäljning av covid-19 relaterade produkter är helt beroende på utvecklingen av pandemin. Vår förväntan är att pandemin kommer klinga av under kommande år och att tillväxten istället kommer från de produktsegment som nu fått stå tillbaka. EBITA-resultatet ökade med 59 procent till 1 273 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 15,9 procent. Årets starka resultat har genererat ett positivt operativt kassaflöde på 1 010 MSEK för helåret vilket möjliggör fortsatta investeringar både i förvärv och egen utveckling för framtida tillväxt.

AddLife har alltsedan börsnoteringen i mars 2016 ökat EBITA med 48 procent per år vilket kraftigt överträffar vårt tillväxtmål om 15 procent. I december meddelade Nasdaq Stockholm att AddLifes aktie flyttas till Large Cap-segmentet från och med den 3 januari 2022.

Det är med stolthet jag ser hur våra dotterbolag arbetar lösningsorienterat med fokus på att hitta bästa lösningar när marknadens förutsättningar ändras. Den fjärde pandemivågens kraftigt ökade smittspridning ledde till rekordsnabb omställning hos våra kunder med förnyat fokus på att hantera pandemin. Detta ledde till ökad covid-testning, minskning av icke-covid relaterad sjukvård och den positiva omställning som påbörjats inom sjukhusen för att öka antalet kirurgiska ingrepp avstannade. Vi märkte även av en lägre investeringsvilja inom akademisk forskning och att det återigen blev mer utmanande att installera hjälpmedel till äldre och att många pågående affärsdiskussioner och investeringar flyttades framåt i tid.

Utmaningarna inom sjukvården kvarstår dock med långa vårdköer samt en växande och åldrande befolkningen i Europa som kommer att kräva stora investeringar i sjuk- och hälsovården under kommande år.

De globala försörjningskedjorna har under året varit utmanande. Råmaterial- och komponentbrist samt ökade fraktpriser har medfört störningar och ledtiderna har generellt ökat. Genom proaktivt arbete har flera av våra bolag lyckats kompensera för detta genom förändrade transportsätt och prisjusteringar i både befintliga och nya avtal.

 

Affärsområde Labtech hade stark tillväxt under hela året. Det är främst våra nordiska diagnostikbolag som även i det fjärde kvartalet levererade stora volymer av covid-19 tester på redan installerade instrument medan volymerna minskade i Central- och Östeuropa. Försäljningen av icke-covid produkter till våra forskningskunder utvecklades väl i kvartalet medan volymerna minskade markant avseende covid-19 relaterade produkter.

Den starka tillväxten inom Medtech kommer från förvärven, som fortsätter att leverera enligt förväntan. Försäljningen av produkter till elektiv kirurgi ökade initialt i kvartalet men minskades i takt med den ökande smittspridningen. Övriga medicintekniska produkter hade dock en god försäljningsutveckling. Våra hemvårdsbolag märkte en ökad efterfrågan i kvartalet, men även här medförde återinförandet av restriktioner förseningar i leveranser.

Hög förvärvsaktivitet

Under 2021 har vi genomfört totalt sju förvärv, varav två med tillträde 2022, med en sammanlagd förväntad årsomsättning om cirka 3 290 MSEK. Vi har under året haft ett högt tempo för att integrera bolagen i AddLife; där våra nätverk, kultur och värderingar samt vår decentraliserade affärsmodell och aktiva ägarstyrning haft en avgörande betydelse.

 

Under året har vi genomfört ett flertal strategiska förvärv, som på allvar satt AddLife på kartan som en europeisk nischaktör inom Life Science.

 

I det fjärde kvartalet genomfördes fyra förvärv, samtliga inom affärsområdet Medtech. I november förvärvades danska kirurgibolaget Fischer Medical som är en distributör av instrument och implantat för ortopedisk kirurgi och gynekologi. Bolaget omsätter cirka 60 MSEK och har 12 medarbetare. I december förvärvades Camanio samt verksamheten i Telia Health Monitoring, vilka tillsammans förstärker AddLifes position inom digital hälsa med mål  att utvecklas till en drivande aktör i utvecklingen av framtidens digitala vård och omsorg. Bolagen är idag verksamma i Sverige och omsätter tillsammans cirka 17 MSEK och har 26 anställda. Förvärvet av verksamheten i Telia Health Monitoring kommer slutföras under första kvartalet 2022.

I december annonserade vi också överenskommelsen att förvärva MBA Incorporado S.L, en ledande spansk aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi med verksamhet i Spanien, Italien och Portugal. Bolaget omsätter cirka 67 MEUR och har 285 medarbetare. Förvärvet av MBA stärker ytterligare AddLifes position inom avancerad kirurgi och slutfördes den 20 januari 2022.

Vi summerar ännu ett fantastiskt år för AddLife. Vår utveckling är helt beroende av våra engagerade medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag. De förhoppningar som vi hade om en återgång till ett mer normalt liv i det fjärde kvartalet grusades av den nya varianten omikron, med kraftigt ökad smittspridning, nya restriktioner i våra samhällen och utmaningar för hälso- och sjukvården. Våra bolag har under året gjort ett fantastiskt bra jobb för att skapa affärer och svara upp mot kundernas förändrade behov. Vi känner en stolthet över vad vi kunnat bidra till i dessa utmanade tider.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som är en del av vår tillväxt och framgång!

Kristina Willgård

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2022-02-03 17:36:37 av jamilah.wass@add.life