Aktien

Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 58 MSEK (58).

Antalet återköpta aktier uppgår till 2 007 149 B-aktier motsvarande 1,8 procent av totalt antal aktier och 1,3 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 52,12 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under delårsperioden i medeltal till 2 007 970 (2 332 428). Aktiekursen per 31 mars 2021 uppgick till 157,00 SEK och den senaste betalkursen för AddLifeaktien den 27 april 2021 var 213,00 SEK.

Ladda ned Excel

Omsättning och handel jan-mars 2021
Lägsta pris, SEK 144,01
Högsta pris, SEK 183,68
Daglig snittomsättning, SEK 33 277 727
Antal omsatta aktier, st 12 555 561
Antal avslut, st 46 333

AddLife har sammantaget tre utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 2 574 000 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under delårsperioden medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,7 procent (0,3). Under delårsperioden har 880 optioner i programmet 2017/2021 lösts in motsvarande 3 696 B-aktier, resterande 55 323 optioner som var utestående vid delårsperiodens början har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. 

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024
2019/2023 215 000 860 000 0,8 % 76,60 20 jun 2022 – 28 feb 2023
2018/2022 170 000 714 000 0,6 % 56,00 16 jun 2021 – 28 feb 2022
Totalt 635 000 2 574 000        

 

Den 31 mars 2021 uppgick antalet aktieägare till 10 091, varav 56 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 55 procent av kapitalet och 64 procent av rösterna.

Ladda ned Excel

      Andel i %
Aktieägare 2021-03-31 Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 156 572 3 893 759 5,28 16,32
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,83 13,26
Verdipapirfond Odin 0 10 562 084 9,22 6,77
SEB Fonder 0 10 107 137 8,83 6,48
NTC Fidelity Funds Northern Trust 0 8 475 535 7,40 5,43
Swedbank Fonder 0 7 938 201 6,93 5,09
State Street Bank & Trust Company 0 7 263 316 6,34 4,65
J.P. Morgan Chase & Co 0 4 480 196 3,91 2,87
Handelsbanken fonder 0 2 813 121 2,46 1,80
Sandrew AB 0 2 800 000 2,45 1,79
Totalt 10 största ägarna 4 223 144 58 356 489 54,65 64,46
Övriga ägare 391 992 49 519 518 43,60 34,25
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 107 876 007 98,25 98,71
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 2 007 149 1,75 1,29
Totalt antal registrerade aktier 4 615 136 109 883 156 100,00 100,00
Källa: Euroclear        
Senast uppdaterad: 2021-11-23 13:00:36 av Vladimir Mironov (Awave)