Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Rekordkvartal med stark organisk tillväxt i Labtech

1 JANUARI - 31 MARS 2021 (3 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen ökade med 65 procent till 1 736 MSEK (1 053), varav organisk tillväxt uppgick till 54 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 17 procent.
  • EBITA ökade med 209 procent till 326 MSEK (106), motsvarande en EBITA-marginal om 18,8 procent (10,0).
  • Resultat efter skatt ökade med 318 procent till 226 MSEK (54).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,01 SEK (0,48). För den senaste 12 månaders perioden uppgick resultat per aktie till 6,16 SEK (4,63). 
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 184 MSEK (80).
  • Soliditeten uppgick till 48 procent (46).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 122 procent (103).
  • Efter kvartalets utgång har två förvärv genomförts, Vision Ophtalmology Group och Healthcare 21. Förvärven beräknas tillsammans tillföra en årlig nettoomsättning om cirka 2 400 MSEK och en EBITA om cirka 310 MSEK. Förvärven har finansierats genom upptagande av nya krediter om 2 250 MSEK samt nyemission av 7 951 958 B-aktier. 
  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 förändr 31-mar-21 31-dec-20
Nettoomsättning 1 736 1 053 65 % 5 956 5 273
EBITA 326 106 209 % 1 022 802
EBITA-marginal,% 18,8 % 10,0 %   17,2 % 15,2 %
Resultat före skatt 287 69 313 % 877 659
Periodens resultat 226 54 318 % 692 520
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,01 0,48 319 % 6,16 4,63
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,00 0,48 317 % 6,14 4,61

ADDLIFE I KORTHET
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av ett 70-tal operativa dotterbolag som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, hemvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels-och livsmedelsindustrin.

TELEFONKONFERENS
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 28 april 2021, kl. 10:00.
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk>> 
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 321 695 644#

Presentationen finns även på AddLife YouTube >>

Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:28:35 av Vladimir Mironov (Awave)