Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 31-mar-21 31-dec-20 31-mar-20
Goodwill 1 113 1 100 1 025
Övriga immateriella anläggningstillgångar 895 903 841
Materiella anläggningstillgångar 424 434 383
Finansiella anläggningstillgångar 23 20 25
Summa anläggningstillgångar 2 455 2 457 2 274
Varulager 707 640 520
Kortfristiga fordringar 982 837 738
Likvida medel 364 216 90
Summa omsättningstillgångar 2 053 1 693 1 348
Summa tillgångar 4 508 4 150 3 622
Eget kapital 2 162 1 890 1 509
Räntebärande avsättningar 112 110 109
Icke räntebärande avsättningar 154 161 134
Räntebärande långfristiga skulder 224 242 190
Icke räntebärande långfristiga skulder 1 1 1
Summa långfristiga skulder 491 514 434
Icke räntebärande avsättningar 10 9 7
Räntebärande kortfristiga skulder 576 564 893
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 269 1 173 779
Summa kortfristiga skulder 1 855 1 746 1 679
Summa eget kapital och skulder 4 508 4 150 3 622
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:35:22 av Vladimir Mironov (Awave)