Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 14 MSEK (11) och resultat efter finansiella poster uppgick till 1 MSEK (-1). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 223 MSEK (726). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 58 MSEK (58).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 31-mar-21 31-dec-20
Nettoomsättning 14 11 44 41
Administrationskostnader −15 −13 −63 −61
Rörelseresultat −1 −2 −19 −20
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 2 1 10 9
Resultat efter finansiella poster 1 −1 −9 −11
Bokslutsdispositioner 135 135
Resultat före skatt 1 −1 126 124
Skatt 0 0 −26 −26
Periodens resultat 1 −1 100 98

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 31-mar-21 31-dec-20 31-mar-20
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2 017 2 100 2 146
Summa anläggningstillgångar 2 017 2 100 2 146
Kortfristiga fordringar 359 343 126
Summa omsättningstillgångar 359 343 126
Summa tillgångar 2 376 2 443 2 272
Eget kapital 1 230 1 233 1 123
Obeskattade reserver 96 96 56
Räntebärande långfristiga skulder 55 76 45
Icke räntebärande långfristiga skulder 1 1 2
Summa långfristiga skulder 56 77 47
Räntebärande kortfristiga skulder 946 987 1 029
Icke räntebärande kortfristiga skulder 48 50 17
Summa kortfristiga skulder 994 1 037 1 046
Summa eget kapital och skulder 2 376 2 443 2 272
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:59:06 av Vladimir Mironov (Awave)