Koncernen i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

  1 jan 21 – 31 mar 21 1 jan 20 – 31 dec 20
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 882 8 1 890 1 467 9 1 476
Inlösta och utfärdade köpoptioner −5 −5 58 58
Återköp av egna aktier −31 −31
Avyttring av egna aktier 12 12
Utdelning −56 −3 −59
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0
Periodens totalresultat 276 1 277 432 2 434
Belopp vid periodens utgång 2 153 9 2 162 1 882 8 1 890
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:36:30 av Vladimir Mironov (Awave)