Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 31-mar-21 31-dec-20
Resultat efter finansiella poster 287 69 877 659
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 103 68 315 280
Betald inkomstskatt −36 −20 −113 −97
Förändringar i rörelsekapital −170 −37 −25 108
Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 80 1 054 950
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −24 −21 −87 −84
Företagsförvärv och avyttringar −6 −66 −285 −345
Kassaflöde från investeringsverksamheten −30 −87 −372 −429
Utdelning till moderbolagets aktieägare −57 −57
Inlösta och utfärdade köpoptioner −5 53 58
Förvärv och avyttring av egna aktier −31 12 −19
Övrig finansieringsverksamhet −19 26 −399 −354
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −24 −5 −391 −372
Periodens kassaflöde 130 −12 291 149
Likvida medel vid periodens ingång 216 99 90 99
Valutakursdifferens i likvida medel 18 3 −17 −32
Likvida medel vid periodens slut 364 90 364 216
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:54:08 av Vladimir Mironov (Awave)