Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 31-mar-21 31-dec-20
Resultat efter finansiella poster 287 69 877 659
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 103 68 315 280
Betald inkomstskatt -36 -20 -113 -97
Förändringar i rörelsekapital -170 -37 -25 108
Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 80 1 054 950
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -24 -21 -87 -84
Företagsförvärv och avyttringar -6 -66 -285 -345
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 -87 -372 -429
Utdelning till moderbolagets aktieägare -57 -57
Inlösta och utfärdade köpoptioner -5 53 58
Förvärv och avyttring av egna aktier -31 12 -19
Övrig finansieringsverksamhet -19 26 -399 -354
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 -5 -391 -372
Periodens kassaflöde 130 -12 291 149
Likvida medel vid periodens ingång 216 99 90 99
Valutakursdifferens i likvida medel 18 3 -17 -32
Likvida medel vid periodens slut 364 90 364 216
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:54:08 av Administrator