Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 48 procent (46). Eget kapital per aktie uppgick till 19,14 SEK (16,73) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 39 procent (31). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 122 procent (103). Förbättringen kommer främst från det ökade EBITA resultatet.

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 548 MSEK (700), inklusive pensionsskuld om 80 MSEK (81) samt leasingskulder om 215 MSEK (233). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld inklusive pensionsskuld och leasingskuld, uppgick till 0,2 att jämföra med 0,4 vid delårsperiodens ingång.

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 147 MSEK (1 006) per den 31 mars 2021. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 184 MSEK (80). Ökningen kommer från det starka resultatet men motverkas av ökad bindning av rörelsekapital, framförallt kundfordringar. Företagsförvärv uppgick till 6 MSEK (66) och avser utbetalning av tilläggsköpeskilling. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 25 MSEK (23). Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 1 MSEK (2). Återköp och avyttring av egna aktier uppgick till 0 MSEK (31). Inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 5 MSEK (0).

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:30:28 av Vladimir Mironov (Awave)