Övriga räkenskaper

Verkligt värde på finansiella instrument 

Ladda ned Excel

  31-mar-21 31-dec-20
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 0 0
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 0 0 0 0
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 2 2
Villkorade köpeskillingar 83 0 83 86 86
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå 83 0 83 88 2 86
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

 Villkorade köpeskillingar

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 31-mar-21 31-dec-20
Belopp vid periodens ingång 86 18 31 18
Periodens förvärv 14 58 72
Utbetald köpeskilling −6 −6
Omvärdering via resultaträkning 1 1
Återförda via resultaträkning 0 0
Räntekostnader 1 1 0
Valutakursdifferenser 2 −1 −2 −5
Belopp vid periodens utgång 83 31 83 86

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31-mar-21 31-dec-20 31-mar-20
Eventualförpliktelser 41 41 43
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:59:43 av Vladimir Mironov (Awave)