Förvärv

De från och med räkenskapsåret 2020 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
EuroClone S.p.A, Italien Januari, 2020 280 58 Labtech
TechniPro PulmoMed Pty Ltd, Australien September, 2020 13 5 Medtech
Ropox A/S, Danmark Oktober, 2020 95 73 Medtech
Dach Medical Group Holding AG, Österrike Oktober, 2020 145 23 Medtech
Zafe Care Systems AB, Sverige Oktober, 2020 35 21 Medtech
Biomedica Italia s.r.l (SIAD Healthcare), Italien December, 2020 80 17 Medtech
    648 197  
         
Förvärv efter delårsperiodens utgång Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Vision Ophthalmology Group GmbH, Tyskland April, 2021 700 190 Medtech
Healthcare 21 Group, Irland April, 2021 1 700 450 Medtech
    2 400 640  
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under tidigare perioder uppgår beräknat verkligt värde på villkorade köpeskillingar till 83 MSEK, vilket utgör cirka 85 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå. Under delårsperioden har inga förvärv genomförts. En tilläggsköpeskilling om 6 MSEK har betalats ut avseende förvärvet av Euroclone under år 2020. 

Förvärv efter delårperiodens utgång

Efter delårsperiodens slut har två förvärv genomförts:

Den 7 april 2021 offentliggjordes att AddLife AB (publ) ingått en överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Vision Ophthalmology Group GmbH (VOG), en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi, ögonkirurgi, med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Polen. Tillträde ägde rum den 8 april 2021 och VOG kommer att konsolideras i AddLife från detta datum. Initial köpeskilling uppgick till 165 MEUR, varav 50 procent betalades kontant och 50 procent erlades genom befintliga återköpta samt nyemitterade B-aktier. Antalet aktier som erlades uppgick till totalt 5 362 216 B-aktier, varav 3 862 216 aktier är nyemitterade B-aktier och 1 500 000 B-aktier var befintliga i eget förvar. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 18 MEUR kan utgå senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 

Den 12 april 2021 genomfördes ytterligare ett förvärv, Healthcare 21 Group, en ledande oberoende Life Science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. Tillträde till aktierna skedde samma dag som förvärvsdatum och HC21 konsolideras från detta datum. Den initiala köpeskillingen uppgick till cirka 240 MEUR, varav cirka 74 procent betalades kontant, finansierad genom befintliga och utökade kreditfaciliteter och cirka 26 procent erlades genom 4 089 742 nyemitterade B-aktier i AddLife. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 5 MEUR kan utgå till ledningen senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 

Arbetet med att upprätta förvärvsanalyser för VOG och HC21 pågår och preliminära förvärvsanalyser kommer att lämnas från och med det andra kvartalet 2021.

Proformaredovisning 2020 

Nedan presenteras proformasiffror för AddLife avseende räkenskapsåret 2020 inklusive förvärven av VOG och HC21. Räkningarna är framtagna under antagandet att båda bolagen var helägda under hela räkenskapsåret 2020. De belopp som har inkluderats för VOG respektive HC21 avser ej reviderade siffror för räkenskapsåret 2020 och har justerats för att avspegla normaliserad verksamhet utan omstruktureringskostnader av engångskaraktär, covid-19 relaterad försäljning, förändrad distributionsaffär samt ränta på aktieägarlån. Siffrorna inkluderar inte eventuella synergier eller transaktionskostnader. Inte heller IFRS 16 Leasing har beaktats för de förvärvade bolagen i proforma balans- och resultaträkningen. En uppskattning har gjorts avseende avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar samt finansieringskostnader kopplade till förvärvet. Balansräkningen har justerats för att återspegla förvärvsrelaterade immateriella tillgångar samt uppkommen skuld till kreditinstitut kopplat till förvärven. Vid beräkning av resultat per aktie har de två nyemissionerna som gjorts i samband med förvärven beaktats. 

Resultaträkning AddLife 2020 Proforma 2020
Nettoomsättning 5 273 7 615
Kostnad för sålda varor −3 455 −4 790
Bruttoresultat 1 818 2 824
Övriga externa kostnader −1 146 −1 998
Rörelseresultat 672 826
Finansiella intäkter och kostnader −13 −65
Resultat efter finansiella poster 659 761
Skatt −139 −156
Periodens resultat 520 605
     
EBITDA 946 1 305
EBITA 802 1 120
EBITA-marginal 15,2 % 14,7 %
     
Resultat per aktie före utspädning 4,63 4,98
Genomsnittligt antal utestående aktier, ’000 112 127 121 578
Balansräkning AddLife 2020 Proforma 2020
Immateriella tillgångar 2 003 6 509
Övriga anläggningstillgångar 454 546
Omsättningstillgångar 1 693 2 640
SUMMA TILLGÅNGAR 4 150 9 695
Eget kapital 1 890 3 457
Räntebärande skulder 916 4 218
Icke räntebärande skulder 1 344 2 020
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 150 9 695
     
Räntebärande nettoskuld 700 3 897
Nettoskuldsättningsgrad 0,4 1,1
Soliditet 46 % 36 %
Räntebärande nettoskuld/EBITDA 0,7 3,0
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:30:54 av Vladimir Mironov (Awave)