Övriga räkenskaper

Härledning nyckeltal

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
  31-mar-21 31-dec-20 31-mar-20
Periodens resultat (rullande 12 mån) 692 520 161
Eget kapital årsgenomsnitt 1 779 1 683 1 480
Avkastning på eget kapital 692/1 779= 39% 520/1 683=31% 161/1 480=11%
       
Avkastning på rörelsekapital EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
  31-mar-21 31-dec-20 31-mar-20
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, (R) 1 022 802 341
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 836 781 632
R/RK 1 022/836=122% 802/781=103% 341/632=54%
       
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
  31-mar-21 31-dec-20 31-mar-20
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 889 672 225
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 133 130 116
EBITA 1 022 802 341
       
EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen.
  31-mar-21 31-dec-20 31-mar-20
EBITA 1 022 802 341
Nettoomsättning (rullande 12 mån) 5 956 5 273 3 687
EBITA marginal 1 022/5 956=17,2% 802/5 273=15,2% 341/3 687=9,2%
       
Definitioner      
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Eget kapital per aktie Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Resultat per aktie Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar.

De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i delårsrapporten.
Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2020 och för balansposter per 31 december 2020 om inte annat anges.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 13:00:02 av Vladimir Mironov (Awave)