Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 65 procent till 1 736 MSEK (1 053). Den organiska tillväxten var 54 procent och den förvärvade tillväxten var 17 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 6 procent, motsvarande 62 MSEK. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 620 MSEK och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 4 procent. EBITA ökade med 209 procent till 326 MSEK (106) och EBITA-marginalen uppgick till 18,8 procent (10,0). Marginalförbättringen beror på ökad volym och återhållsamma kostnader. Valutakursförändringar påverkade EBITA negativt, motsvarande 11 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -4 MSEK (-5) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 287 MSEK (69). Resultatet efter skatt för kvartalet ökade med 319 procent till 226 MSEK (54) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (22). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:30:06 av Vladimir Mironov (Awave)