Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter, även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i AddLifes årsredovisning 2020 har tillämpats för delårsrapporten. Ändringarna i IFRS standarder som tillämpas från och med 1 januari 2021 har ej haft någon påverkan på AddLifes finansiella rapporter för delårsperioden som avslutades 31 mars 2021.

Alternativa nyckeltal

AddLife presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I denna rapport har utökad information angivits avseende definitioner av finansiella mått.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett delårsperioden, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat.

Händelser efter delårsperiodens utgång

AddLife förvärvade den 7 april 2021 samtliga aktier i Vision Ophthalmology Group GmbH (VOG), en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi, ögonkirurgi, med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Polen. VOG omsätter cirka 70 MEUR och har 190 medarbetare. För ytterligare information om förvärvet av VOG se Förvärv

Den 12 april 2021 tecknade AddLife avtal om förvärv av samtliga aktier i Healthcare 21 Group, HC21, en ledande oberoende Life Science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. HC 21 omsätter cirka 171 MEUR och har runt 450 medarbetare. För ytterligare information om förvärvet av HC21, se Förvärv

I samband med förvärven har ytterligare krediter om 2 250 MSEK tagits upp med Handelsbanken. Kreditavtalet löper på 12 månader med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader.

I samband med de båda förvärven har två nyemissioner av B-aktier genomförts. De nyemitterade aktierna har använts för betalning av förvärven vilket är i enlighet med styrelsens mandat från årsstämman i maj 2020. Den första nyemissionen genomfördes den 7 april 2021 och omfattade 3 862 216 B-aktier. Den första nyemissionen medförde att AddLifes aktiekapital ökade med 1 966 870,07 SEK. Den andra nyemissionen genomfördes den 12 april 2021 och omfattade 4 089 742 B-aktier. I samband med den andra nyemissionen ökade AddLifes aktiekapital med 2 082 739,85 SEK. Efter de båda nyemissionerna uppgår aktiekapitalet till 62 358 949,47 SEK. Det totala antalet aktier uppgår till 122 450 250 varav antalet A-aktier är oförändrat om 4 615 136 och antalet B-aktier har ökat från 109 883 156 till 117 835 114 stycken. Aktier i eget förvar har minskat från 2 007 149 till 507 149 B-aktier efter att 1 500 000 B-aktier använts som del av betalning för aktierna i Vision Ophthalmology Group. 

Inga övriga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

AddLifes resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har störst betydelse för AddLife är konjunkturläget i kombination med marknadsutveckling, konkurrenssituationen samt offentliga upphandlingar och politiska beslut. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen i AddLifes årsredovisning 2020. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 13:01:02 av Vladimir Mironov (Awave)