Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 31-mar-21 31-dec-20
Nettoomsättning 1 736 1 053 5 956 5 273
Kostnad för sålda varor −1 113 −684 −3 884 −3 455
Bruttoresultat 623 369 2 072 1 818
Försäljningskostnader −263 −228 −909 −874
Administrationskostnader −69 −60 −282 −273
Forskning och utveckling −8 −6 −26 −24
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 8 −1 34 25
Rörelseresultat 291 74 889 672
Finansiella intäkter och kostnader −4 −5 −12 −13
Resultat efter finansiella poster 287 69 877 659
Skatt −61 −15 −185 −139
Periodens resultat 226 54 692 520
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 226 54 690 518
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 2 2
         
Resultat per aktie, SEK 2,01 0,48 6,16 4,63
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,00 0,48 6,14 4,61
Medelantal aktier efter återköp, '000 112 490 112 612 112 207 112 127
Antal aktier vid periodens utgång, '000 112 491 111 737 112 491 112 487
         
EBITA 326 106 1 022 802
         
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar        
– materiella anläggningstillgångar −38 −35 −147 −144
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −30 −27 −113 −110
– övriga immateriella anläggningstillgångar −5 −5 −20 −20
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:34:45 av Vladimir Mironov (Awave)