Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31-mar-21 31-dec-20 31-mar-20 31-dec-19 31-dec-18
Nettoomsättning, MSEK 5 956 5 273 3 687 3 479 2 482
EBITA, MSEK 1 022 802 341 305 245
EBITA marginal, % 17,2 % 15,2 % 9,2 % 8,8 % 9,9 %
Resultattillväxt, EBITA, % 200 % 163 % 32 % 25 % 5 %
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 122 % 103 % 54 % 51 % 62 %
Periodens resultat, MSEK 692 520 161 142 129
Avkastning eget kapital, % 39 % 31 % 11 % 10 % 16 %
Räntebärande nettoskuld, MSEK 548 700 1 102 902 882
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 0,5 0,7 2,3 2,1 3,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,4 0,7 0,6 0,9
Soliditet, % 48 % 46 % 42 % 45 % 35 %
Medelantal anställda 1 045 1 004 927 903 620
Antal anställda vid periodens slut 1 128 1 112 1 003 932 873
Nyckeltal inkluderar IFRS 16 from 2019, jämförelsesiffror har ej räknats om.

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31-mar-21 31-dec-20 31-mar-20 31-dec-19 31-dec-18
Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,16 4,63 1,43 1,28 1,29
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,14 4,61 1,43 1,28 1,29
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 9,40 8,47 3,39 3,61 1,76
Eget kapital per aktie, SEK 19,14 16,73 13,34 13,07 9,08
Medelantal aktier efter återköp, ’000 112 207 112 127 112 431 111 083 100 458
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 112 670 112 652 112 751 111 297 100 458
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 112 491 112 487 111 737 112 237 102 586
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för kr/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041.
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:54:41 av Vladimir Mironov (Awave)