Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 31-mar-21 31-dec-20
Periodens resultat 226 54 692 520
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen        
Periodens omräkningsdifferenser 51 10 −41 −82
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen        
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner −5 −5
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 1 1
Övrigt totalresultat 51 10 −45 −86
Periodens totalresultat 277 64 647 434
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 276 63 645 432
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 2 2
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:35:02 av Vladimir Mironov (Awave)