AFFÄRSOMRÅDE

Labtech

Bolagen i affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.


  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 31 mar 23 förändr 31 mar 24 31 dec 23
Nettoomsättning 863 905 −5 % 3 612 3 654
Organisk tillväxt, % −5 % 10 %     10 %
EBITA 99 115 −14 % 457 473
EBITA-marginal 11,5 % 12,7 %   12,6 % 12,9 %
 

Nettoomsättningen i Labtech minskade under första kvartalet med 5 procent till 863 MSEK (905). Den organiska tillväxten uppgick till -5 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen marginellt positivt. EBITA minskade med 14 procent till 99 MSEK (115), motsvarande en EBITA marginal om 11,5 procent (12,7). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Försäljningsutvecklingen i Labtech var svag i kvartalet, framförallt under mars månad. Denna försvagning i efterfrågan bedöms vara temporär. En viss osäkerhet kring skattefinansierade budgetar märktes i de nordiska länderna och vissa instrumentinvesteringar har blivit försenade. Efter ett mycket starkt avslut föregående år i de östeuropeiska marknaderna blev första kvartalet 2024 något svagare.

Flera bolag inom Labtech upplever även fördröjda leveranser från leverantörer vilket har påverkat försäljningen i kvartalet.  Det kontinuerliga arbetet med att uppdatera produktportföljerna och lägga till och kommersialisera nya avancerade produkter fortsätter.

Bolagen inom Labtech har gjort ett gott arbete med bruttomarginalen samt har god kostnadskontroll och har kunnat försvara marginalerna trots minskningen i volym.

Inom Diagnostics har vissa instrumentförsäljningsprojekt blivit försenade, men inget av dem har ställts in utan förväntas slutföras senare under året. Personalbristen på laboratorier och på inköpsavdelningar kan bidra till försenade inköp, men också till ett ökat intresse för de automatiserade lösningar som AddLifes bolag kan erbjuda. Större konkurrenter drar ned på lokal personal i sina landsorganisationer, vilket kan leda till nya distributionsavtal för AddLifes bolag eller försvagad konkurrens vilket ger möjlighet till ökade marknadsandelar och möjlighet till rekrytering av nyckelpersoner.

Inom Biomedical & Research var efterfrågan svag i mars månad, framförallt inom instrument, medan försäljningen av förbrukningsvaror utvecklades väl. Försäljningen till industriella forskningskunder var fortsatt stark, liksom försäljning av egna produkter.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: Försäljning per Land 2024
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA marginal (%)
Senast uppdaterad: 2024-04-26 15:08:09 av addlife@addlife.com