Koncernen i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

  1 jan 24 – 31 mar 24 1 jan 23 – 31 dec 23
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 4 958 2 4 960 4 968 3 4 971
Inlösta och utfärdade köpoptioner −12 −12 −9 −9
Utdelning −146 −4 −150
Periodens totalresultat 218 1 219 145 3 148
Belopp vid periodens utgång 5 164 3 5 167 4 958 2 4 960
Senast uppdaterad: 2024-04-22 11:27:41 av Eva Berger