Övriga räkenskaper

Härledning nyckeltal

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
  31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23
Periodens resultat (rullande 12 mån) 81 192 429
Eget kapital årsgenomsnitt 5 158 5 117 4 803
Avkastning på eget kapital 81/5 158=2% 192/5 117=4% 429/4 803=9%
       
Avkastning på rörelsekapital EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
  31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23
Rörelseresultat före immateriella avskrivn och nedskrivn, (R) 1 060 1 135 1 152
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 2 320 2 290 2 086
R/RK 1 060/2 320=46% 1 135/2 290=50% 1 152/2 086=55%
       
EBITDA Rörelseresultat före avskrivning och nedskrivning.
  31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 513 585 728
Avskrivning och nedskrivningar 927 919 741
EBITDA 1 440 1 504 1 469
       
EBITA Rörelseresultat före avskrivning och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar.
  31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23
Rörelseresultat (rullande 12 mån) 513 585 728
Avskrivn och nedskrivn immateriella anläggningstillg 547 550 424
EBITA 1 060 1 135 1 152
       
EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättningen.
  31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23
EBITA 1 060 1 135 1 152
Nettoomsättning (rullande 12 mån) 9 798 9 685 8 962
EBITA marginal 1 060/9 798=10,8% 1 135/9 685=11,7% 1 152/8 962=12,9%
       
Definitioner      
EBITA Rörelseresultat före avskrivning och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivning och nedskrivning.
Eget kapital per aktie Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Resultat per aktie Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar.

 
De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i delårsrapporten. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2023. 
Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2023 och för balansposter per 31 december 2023 om inte annat anges.

Senast uppdaterad: 2024-04-23 11:33:53 av Eva Berger