Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter, även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i AddLifes årsredovisning 2023 har tillämpats för delårsrapporten. Ändringarna i IFRS standarder som tillämpas från och med 1 januari 2024 har ej haft någon påverkan på AddLifes finansiella rapporter för delårsperioden som avslutades 31 mars 2024. 

Information om Global minimiskatt

Koncernen omfattas av OECD:s modellregler för Pillar II. Lagstiftning om Pillar II har antagits i Sverige, där AddLife AB har sitt säte, och trädde i kraft den 1 januari 2024. Koncernen tillämpar undantaget för att redovisa och lämna upplysningar om uppskjutna skattefordringar och -skulder relaterade till inkomstskatter från Pillar II, som anges i ändringarna av IAS 12 som utfärdades i maj 2023.
Koncernens exponering för lagstiftningen inom Pillar II har beräknats och analyserats. Företaget bedömer att effekten inte är materiell under första kvartalet 2024.

Alternativa nyckeltal

AddLife presenterar vissa finansiella mått i delårsperioden som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2023. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I denna rapport har utökad information angivits avseende definitioner av finansiella mått.  

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under delårsperioden, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

AddLifes resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har störst betydelse för AddLife är konjunkturläget i kombination med marknadsutveckling, konkurrenssituationen samt offentliga upphandlingar och politiska beslut. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen i AddLifes årsredovisning 2023. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen. 

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent-, frakt- och energikostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen. Vi följer även utvecklingen i Mellanöstern, men bedömer i dagsläget att den inte har någon väsentlig påverkan för koncernen.

 

Stockholm den 24 april 2024

Fredrik Dalborg
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Senast uppdaterad: 2024-04-23 11:48:49 av Eva Berger