AFFÄRSOMRÅDE

Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik samt hjälpmedel inom hemvård.

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 31 mar 23 förändr 31 mar 24 31 dec 23
Nettoomsättning 1 708 1 554 10 % 6 196 6 042
Organisk tillväxt, % 9 % 13 %     9 %
EBITA 198 256 −23 % 626 684
EBITA-marginal 11,6 % 16,5 %   10,1 % 11,3 %

Bolagen inom Medtech hade ett starkt första kvartal och nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 708 MSEK (1 554), varav den organiska tillväxten var 9 procent och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent. EBITA minskade med 23 procent till 198 MSEK (256), motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent (16,5). EBITA föregående år påverkades positivt av återförd tilläggsköpeskilling om 83 MSEK. Rensat för denna ökade EBITA med 15 procent och EBITA-marginalen föregående år uppgick till 11,1%. Camanio har påverkat resultatet negativt med 21 MSEK, varav 6 MSEK avser omstruktureringskostnader relaterat till den successiva nedläggningen av bolaget.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

 

Försäljningsutvecklingen inom Hospital var stark, framförallt i Storbritannien och på Irland. Arbetet med att sälja egna produkter i flera av bolagen inom AddLife utvecklas väl. En stor majoritet av bolagen visade förbättringar i lönsamheten.

Inom ögonkirurgi ger kostnadsreduktionerna snabba och tydliga resultat. Bolagen i Polen och Schweiz hade under kvartalet en god lönsamhetsnivå. Bolagen har konkurrenskraftiga produktportföljer som uppdaterats under första kvartalet och arbetet med att förbättra lönsamheten fortsätter.

Inom Homecare är efterfrågan inom om- och nybyggnadsprojekt fortsatt svag. De långsiktiga underliggande positiva drivkrafterna, som åldrande befolkning och nya teknologier, kvarstår oförändrade. Nedläggningen av Camanio fortgår enligt plan och kunderna ges stöd i sin process att byta till andra leverantörer. Under kvartalet bokfördes omstruktureringskostnader om 6 MSEK. Kostnadsbesparingarna kommer att realiseras under kommande kvartal och avvecklingen förväntas vara slutförd i slutet av tredje kvartalet 2024.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: Försäljning per Land 2024
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA MARGINAL (%)
Senast uppdaterad: 2024-04-26 15:08:26 av addlife@addlife.com