Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Positiv lönsamhetsutveckling drivet av Medtech 


 
Under kvartalet stärktes lönsamheten i enlighet med våra prioriteringar och den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Labtechs försäljningsutveckling var tillfälligt svagare, men bolagen kunde i hög grad försvara sina marginaler. Medtech levererade stark tillväxt och det är glädjande att se en stegvis förbättring av lönsamheten, delvis driven av implementerade förbättringsåtgärder. 

   

Fredrik Dalborg, VD och Koncernchef 

1 JANUARI - 31 MARS 2024 (3 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen ökade med 5% till 2 570 MSEK (2 457). Den organiska tillväxten exklusive valutakursförändringar var 4%. 
  • EBITA minskade med 20% till 291 MSEK (366), motsvarande en EBITA-marginal om 11,3% (14,9). EBITA föregående år inkluderade återförd tilläggsköpeskilling om 83 MSEK. Rensat för denna ökade EBITA med 3% och EBITA-marginalen föregående år uppgick till 11,5%.
  • Periodens resultat uppgick till 63 MSEK (174). 
  • Resultat per aktie uppgick till 0,52 SEK (1,43). För senaste 12 månaders perioden uppgick resultat per aktie till 0,65 (3,54).
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 97 MSEK (105). 
  • Soliditeten uppgick till 39% (39).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 46% (50).

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 31 mar 23 förändr 31 mar 24 31 dec 23
Nettoomsättning 2 570 2 457 5 % 9 798 9 685
EBITA 291 366 −20 % 1 060 1 135
EBITA-marginal 11,3 % 14,9 %   10,8 % 11,7 %
Resultat före skatt 100 206 −51 % 233 339
Periodens resultat 63 174 −64 % 81 192
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,52 1,43 −64 % 0,65 1,56
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,52 1,42 −63 % 0,65 1,56
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
  3 månader t.o.m
Jämförelseförstörande poster, MSEK 31 mar 24 31 mar 23
Omstruktureringsreserv Camanio −6
Omvärdering tilläggsköpeskilling 83
Summa jämförelseförstörande poster −6 83
     
  3 månader t.o.m
Klassficering i resultaträkningen, MSEK 31 mar 24 31 mar 23
Kostnad sålda varor
Försäljningskostnader −1
Administrationskostnader −2
Forskning och utveckling −3
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 83
Summa jämförelseförstörande poster i resultaträkningen −6 83

 

Senast uppdaterad: 2024-04-23 15:10:41 av Eva Berger