Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23 31 dec 22 31 dec 21
Nettoomsättning, MSEK 9 798 9 685 8 962 9 084 7 993
EBITDA, MSEK 1 440 1 504 1 469 1 530 1 474
EBITA, MSEK 1 060 1 135 1 152 1 221 1 273
EBITA marginal, % 10,8 % 11,7 % 12,9 % 13,4 % 15,9 %
Resultattillväxt, EBITA, % −8 % −7 % −17 % −4 % 59 %
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 46 % 50 % 55 % 61 % 95 %
Periodens resultat, MSEK 81 192 432 483 721
Avkastning eget kapital, % 2 % 4 % 9 % 10 % 22 %
Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 437 5 192 5 402 5 410 3 870
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,8 3,5 3,7 3,5 2,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,1 1,0 1,0 1,1 0,9
Soliditet, % 39 % 39 % 39 % 38 % 40 %
Medelantal anställda 2 297 2 284 2 214 2 157 1 548
Antal anställda vid periodens slut 2 289 2 301 2 277 2 219 1 802

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23 31 dec 22 31 dec 21
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,65 1,56 3,54 3,96 6,03
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,65 1,56 3,54 3,95 6,01
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 6,28 6,35 5,60 7,46 8,46
Eget kapital per aktie, SEK 42,38 40,69 42,40 40,76 35,14
Medelantal aktier efter återköp, ’000 121 857 121 856 121 792 121 779 119 418
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 121 857 121 861 122 086 122 254 119 966
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 857 121 857 121 857 121 836 121 953
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 121 857 121 857 122 151 122 312 122 501
Senast uppdaterad: 2024-07-12 14:13:12 av Alexander Paziraei