Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 39 procent (39). Eget kapital per aktie uppgick till 42,38 SEK (40,69) och avkastningen på eget kapital uppgick vid kvartalets utgång till 2 procent (4). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital) uppgick till 46 procent (50). 

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 5 437 MSEK (5 192), inklusive pensionsskuld om 64 MSEK (64), leasingskulder om 583 MSEK (498) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 82 MSEK (87). De utestående bankkrediterna uppgår vid kvartalets utgång till 4 872 MSEK (4 698), varav kortfristiga bankkrediter uppgår till 2 299 MSEK (2 212)

Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande kovenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. Per räkenskapsperiodens utgång uppgick räntetäckningsgraden till 5,3 gånger enligt definition i bankavtalen.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,1 att jämföra med 1,0 vid delårsperiodens ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 992 MSEK (1 013) per den 31 mars 2024. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 97 MSEK (105), framförallt hänförligt till ett lägre resultat efter finansiella poster. Utbetald tilläggsköpeskilling relaterad till företagsförvärv tidigare år uppgick till 7 MSEK (16). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 61 MSEK (65) och avser framförallt investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till -12 MSEK (-17). 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2024-04-17 21:58:38 av jamilah.wass@add.life