Medarbetare

Vid kvartalets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 289, vilket kan jämföras med 2 301 vid årets ingång. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 297 (2 214).
 

Senast uppdaterad: 2024-04-19 15:42:59 av Eva Berger