Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 19 MSEK (15) och resultat efter finansiella poster uppgick till -94 MSEK (-20). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 773 MSEK (4 591). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 31 mar 23 31 mar 24 31 dec 23
Nettoomsättning 19 15 68 64
Administrationskostnader −22 −19 −87 −84
Rörelseresultat −3 −4 −19 −20
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter −91 −16 116 191
Resultat efter finansiella poster −94 −20 97 171
Bokslutsdispositioner −1 79 78
Resultat före skatt −94 −21 176 249
Skatt 4 −18 −14
Periodens resultat −94 −17 158 235

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 873 7 804 7 981
Summa anläggningstillgångar 7 873 7 804 7 981
Kortfristiga fordringar 406 593 495
Summa omsättningstillgångar 406 593 495
Summa tillgångar 8 279 8 397 8 476
Bundet eget kapital 62 62 62
Fritt eget kapital 2 543 2 642 2 528
Summa eget kapital 2 605 2 704 2 590
Räntebärande långfristiga skulder 2 655 2 560 2 589
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 2 2
Summa långfristiga skulder 2 657 2 562 2 591
Räntebärande kortfristiga skulder 2 974 2 994 3 264
Icke räntebärande kortfristiga skulder 43 137 31
Summa kortfristiga skulder 3 017 3 131 3 295
Summa eget kapital och skulder 8 279 8 397 8 476
Senast uppdaterad: 2024-04-17 22:00:49 av jamilah.wass@add.life