Aktien

Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).

Antalet återköpta aktier uppgår till 586 189 B-aktier motsvarande 0,5 procent av totalt antal aktier och 0,4 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 100,56 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under delårsperioden i medeltal till 590 025 (595 500). Aktiekursen per 31 mars 2024 uppgick till 112,00 SEK. 

Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife

Ladda ned Excel

Omsättning och handel jan-mar 2024  
Lägsta pris, SEK 94,85  
Högsta pris, SEK 116,90  
Daglig snittomsättning, SEK 17 992 772  
Antal omsatta aktier, st 10 629 918  
Antal avslut, st 45 328  

AddLife har sammantaget tre utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 605 800 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under delårsperioden medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på delårsperiodens genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,0 procent (0,1). Under delårsperioden har 1 750 optioner i programmet 2020/2024 lösts in motsvarande 7 000 B-aktier och 243 450 optioner som var utestående har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde.

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2023/2027 205 800 205 800 0,2 % 155,99 1 jun 2026 - 26 feb 2027
2022/2026 150 000 150 000 0,1 % 250,07 9 jun 2025 - 27 feb 2026
2021/2025 250 000 250 000 0,2 % 259,00 10 jun 2024 - 28 feb 2025
Totalt 605 800 605 800        

 

Den 31 mars 2024 uppgick antalet aktieägare till 12 228, varav 64,3 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 47,5 procent av kapitalet och 59,4 procent av rösterna.

Ladda ned Excel

      Andel i %
Aktieägare 2024-03-31 Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 252 376 3 547 339 4,7 15,9
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,7 12,6
SEB Fonder 0 9 185 004 7,3 5,6
Verdipapirfond Odin 0 8 930 008 7,3 5,5
AMF - Försäkring och Fonder 0 8 819 988 7,2 5,4
Första AP-fonden 0 6 074 667 5,0 3,7
State Street Bank & Trust Company 0 5 828 852 4,8 3,6
Cliens Fonder 0 5 466 446 4,5 3,3
JP Morgan Chase Bank 0 3 102 572 2,5 1,9
Fjärde AP-fonden 0 3 037 537 2,5 1,9
Totalt 10 största ägarna 4 318 948 54 015 553 47,5 59,4
Övriga ägare 296 188 63 233 372 52,0 40,2
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 117 248 925 99,5 99,6
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 586 189 0,5 0,4
Totalt antal registrerade aktier 4 615 136 117 835 114 100,0 100,0
Källa: Euroclear        
Senast uppdaterad: 2024-04-23 11:24:51 av Eva Berger