Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 5 procent till 2 570 MSEK (2 457). Den organiska tillväxten exklusive  valutakursförändringar uppgick till 4 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent i kvartalet, motsvarande 24 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader om 6 MSEK relaterat till avveckling av Homecares digitala utvecklingsprojekt och därmed nedläggning av dotterbolaget Camanio.

EBITA minskade med 20 procent till 291 MSEK (366) och EBITA-marginalen uppgick till 11,3 procent (14,9). EBITA föregående år inkluderade återförd tilläggsköpeskilling motsvarande 83 MSEK. Exkluderat denna ökade EBITA med 3% och EBITA-marginalen föregående år uppgick till 11,5%. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 3 MSEK

Dynamisk graf: EBITA 3 MÅN

Finansnettot uppgick till -86 MSEK (-52) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 100 MSEK (206). Finansnettot inkluderar framförallt räntekostnader kopplade till finansiering av tidigare förvärv samt valutakursförändringar. Räntenettot uppgick till -74 MSEK (-54) och valutakursförluster till -9 MSEK (6). Valutakursförändringar är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpeskillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 63 MSEK (174) och effektiv skattesats uppgick till 37 procent (16). Den högre effektiva skattesatsen är hänförlig till effekten av ej avdragsgilla räntor.

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent-, frakt- och energikostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen. Vi följer även utvecklingen i Mellanöstern, men bedömer i dagsläget att den inte har någon väsentlig påverkan för koncernen. 

Senast uppdaterad: 2024-04-23 10:38:59 av Eva Berger