Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 31 mar 23 31 mar 24 31 dec 23
Periodens resultat 63 174 81 192
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen        
Periodens omräkningsdifferenser 156 44 71 −41
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen        
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner −4 −4
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen 1 1
Övrigt totalresultat 156 44 68 −44
Periodens totalresultat 219 218 149 148
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 218 218 145 145
Innehav utan bestämmande inflytande 1 0 4 3
Senast uppdaterad: 2024-02-09 18:21:49 av Alexander Paziraei