Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23
Goodwill 5 476 5 303 5 366
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 658 2 662 3 064
Materiella anläggningstillgångar 1 147 1 051 909
Finansiella anläggningstillgångar 157 121 159
Summa anläggningstillgångar 9 438 9 137 9 498
Varulager 1 674 1 653 1 724
Kortfristiga fordringar 1 870 1 683 1 675
Likvida medel 280 272 346
Summa omsättningstillgångar 3 824 3 608 3 745
Summa tillgångar 13 262 12 745 13 243
Eget kapital 5 167 4 960 5 172
Räntebärande avsättningar 180 174 202
Icke räntebärande avsättningar 417 415 443
Räntebärande långfristiga skulder 2 993 2 886 2 841
Icke räntebärande långfristiga skulder 5 5 8
Summa långfristiga skulder 3 595 3 480 3 494
Icke räntebärande avsättningar 47 46 49
Räntebärande kortfristiga skulder 2 544 2 403 2 705
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 909 1 856 1 823
Summa kortfristiga skulder 4 500 4 305 4 577
Summa eget kapital och skulder 13 262 12 745 13 243
Senast uppdaterad: 2024-02-09 18:21:49 av Alexander Paziraei