Övriga räkenskaper

Verkligt värde på finansiella instrument 

Ladda ned Excel

  31 mar 24 31 dec 23
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 1 1 0 0
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 1 1 0 0
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 4 4
Villkorade köpeskillingar 82 82 87 87
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå 82 0 82 91 4 87
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde i allt väsentligt motsvara redovisat värde.

 Villkorade köpeskillingar

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 31 mar 23 31 mar 24 31 dec 23
Belopp vid periodens ingång 87 266 156 266
Periodens förvärv 5 5
Utbetald köpeskilling −7 −16 −7 −16
Omvärdering via resultaträkning 2 2
Återförda via resultaträkning −83 −64 −147
Räntekostnader 0 −4 −4 −8
Valutakursdifferenser 2 −7 −6 −15
Belopp vid periodens utgång 82 156 82 87
         

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 24 31 dec 23 31 mar 23
Eventualförpliktelser 54 51 52
Senast uppdaterad: 2024-02-09 18:21:49 av Alexander Paziraei