Vi förbättrar människors liv

Delårsrapport Q1 2024

2570

NETTOOMSÄTTNING, MSEK

291

EBITA, MSEK

11.3
%

EBITA-MARGINAL

46
%

R/RK

Positiv lönsamhetsutveckling drivet av Medtech

Under kvartalet stärktes lönsamheten i enlighet med våra prioriteringar och den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Labtechs försäljningsutveckling var tillfälligt svagare, men bolagen kunde i hög grad försvara sina marginaler. Medtech levererade stark tillväxt och det är glädjande att se en stegvis förbättring av lönsamheten, delvis driven av implementerade förbättringsåtgärder. 

En ledande partner inom Life Science

AddLife är en europeisk ledande och oberoende partner med en diversifierad portfölj inom Life Science. AddLife äger, utvecklar och förvärvar marknadsledande bolag inom specifika segment vars erbjudande vänder sig främst till hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Koncernen har en välförankrad entreprenörsdriven kultur med starka värderingar, där hållbarhet är en integrerad del av verksamheten.

30

LÄNDER

2300

MEDARBETARE

54000

KUNDER

3500

LEVERANTÖRER

Labtech

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom bland annat diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Affärsområdet består av två affärsenheter, Biomedical and Research och Diagnostics. De mest betydande kundgrupperna är sjukhuslaboratorier, akademisk forskning och läkemedelsbolag i Europa.

Utveckling Labtech

Medtech

Inom affärsområdet Medtech erbjuder dotterbolagen produkter och tjänster inom medicinteknik, samt hjälpmedel och digitala lösningar för hemvård. Medtech har två affärsenheter, Hospital och Homecare. Erbjudandet inom Medtech vänder sig främst till offentligt finansierad sjukvård, hemvård och omsorg i Europa.

Utveckling Medtech

AddLife och hållbarhet

AddLifes Hållbarhetsstrategi
Hållbara lösningar för hälsa
Hållbar kultur
Hållbar leverantörskedja

AddLifes hållbarhetsstrategi

AddLife har under året uppdaterat hållbarhetsstrategin baserat på intressentdialog och uppdaterad väsentlighetsanalys. Hållbarhetsstrategin speglar våra viktigaste hållbarhetsfrågor: vårt positiva bidrag till Life Science sektorn, våra medarbetares välmående och utveckling samt vårt arbete med leverantörskedjan. Vi ser affärsmöjligheter i att arbeta med hållbarhet och att vårt hållbarhetsarbete kan addera mervärde för våra kunder. Hållbarhetsrapporten 2023 förbereder oss för det nya lagkravet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Hållbara lösningar för hälsa

AddLife skapar konkurrensfördelar genom att erbjuda högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster, kombinerat med miljösmarta lösningar. Vår roll i värdekedjan, främst som distributör, innebär dels en nära dialog med kunder på lokal nivå, dels samarbete med ledande globala leverantörer. Detta är en unik möjlighet att stödja en hållbar omställning tillsammans med våra partners och utveckla lösningar som också kan ha en positiv inverkan på affärsverksamheten. 

Hållbar kultur

Våra engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi strävar efter att skapa en inkluderande organisation för våra talangfulla och engagerade kollegor, präglad av mångfald. För att uppnå detta fokuserar vi på frågor relaterade till medarbetarnas välbefinnande, mångfald och inkludering. Vi vill stödja våra anställdas professionella utveckling genom utbildning, kunskapsdelning och utvecklingsmöjligheter. Vi är stolta över vår företagskultur och vi tar ansvar för hur vi bedriver våra affärer.

Hållbar leverantörskedja

Vår roll i värdekedjan ger oss en möjlighet att utveckla lösningar tillsammans med våra partners för att ta ansvar för vår gemensamma inverkan. Arbetet innebär utvärdering av, dialog med, och påverkan av våra leverantörer, samt identifiering av nya marknadsledande alternativ. Varje dotterbolag ansvarar för val och utvärdering av leverantörer. Detta är ett kontinuerligt arbete, där ett urvalskriterium är att leverantörerna respekterar FN Global Compacts principer.

AddLife skapar värde

AddLifes mål är att skapa både goda resultat och ett starkt aktieägarvärde genom självständiga dotterbolag, aktivt ägande och förvärv. AddLifes finansiella mål bidrar till ett starkt kassaflöde som möjliggör egenfinansierad, långsiktig och lönsam tillväxt.

Fyra anledningar att äga aktier i AddLife

Attraktiv tillväxtmarknad
Kassaflöde finansierar tillväxt
Tydlig strategi
Europeisk marknadsposition

Attraktiv icke-cyklisk tillväxtmarknad

Marknaden AddLife verkar på är relativt okänslig för konjunktursvängningar och drivs av demografiska faktorer, en åldrande befolkning och en ökad utbredning av kroniska sjukdomar. Medtech marknaden förväntas ha en årlig tillväxttakt om 5 procent och diagnostikmarknaden 2-3 procent i genomsnitt.

Kassaflöde finansierar tillväxt

AddLife eftersträvar lönsam organisk tillväxt och har en hög andel av återkommande försäljning och långa kontrakt som genererar stabila kassaflöden. Bolagets förvärvsagenda grundar sig på att finansiera förvärven genom egna kassaflöden.

En tydlig strategi för att skapa ytterligare tillväxt

En central del av AddLifes tillväxtstrategi är förvärv, med fokus på mindre och medelstora tilläggsförvärv eller fristående förvärv med attraktiva marginaler. Målsättningen är att de förvärvade dotterbolagen ska fortsätta att utvecklas utifrån sina styrkor med basen i en decentraliserad affärsmodell.

Stark marknadsposition i Europa

AddLifes drygt 85 dotterbolag skapar värde och bygger ledande positioner i utvalda nischer i Europa. Bolaget har en bred geografisk spridning med verksamhet i 30 länder och 2 300 anställda.