VD-KOMMENTAR

Fortsatt hög aktivitet inom vården i Europa
Aktiviteten är fortsatt hög i de marknader där AddLifes bolag bedriver verksamhet. Vårdköerna är fortfarande betydande och antalet planerade operationer ökar i de flesta länder, vilket är en trend som förväntas fortsätta.

Fortsatt hög aktivitet inom vården i Europaantalet planerade operationer ökar i de flesta länder, vilket är en trend som förväntas fortsätta.

Flera stora produktbolag fortsätter med att förändra sina kommersiella strategier. Detta skapar möjligheter för AddLifes bolag att bredda utbudet och ta sig an nya produktportföljer och att öka sina marknadsandelar.

De långsiktiga positiva trenderna i marknaden såsom ambitionen att reducera vårdköerna, satsningar på forskning och behovet av en effektiv hantering av ett ökande vårdbehov består.

 
I kvartalet resulterade kombinationen av en god försäljningsutveckling och oförtrutet förbättringsarbete i en positiv marginalutveckling. Marginalförbättringarna i Addvision har gått snabbare än väntat. Fortsatta lönsamhetsförbättringar kvarstår som högsta prioritet.


Något svagare efterfrågan i Labtech
Efterfrågan i Labtech var stabil i början av kvartalet. Efter att tillfälligt ha försvagats i mars, vände efterfrågan dock åter upp i början av april. Inom diagnostik och akademisk forskning noterades en viss försiktighet hos kunderna under kvartalet. Den avgörande orsaken till försiktigheten var osäkerheten kring de offentligt finansierade budgetarna. Detta påverkar framförallt större investeringsprojekt, men har även försenat en del av AddLife-bolagens instrumentförsäljning. Den försenade instrumentförsäljningen förväntas ske senare under året. Inom läkemedelsforskning, som är ett viktigt kundsegment, är efterfrågan oförändrat stark. Bolagen inom AddLife arbetar ständigt med att försvara och förbättra lönsamheten och EBITA marginalen påverkades därmed inte signifikant av den svagare försäljningen. 

Tillväxt och förbättrade marginaler i Medtech
Antalet genomförda operationer fortsatte att öka under kvartalet, vilket ledde till stark tillväxt i Medtech. Detta trots att många kliniker hållit stängt under påsken som i år inföll i mars månad. En stor majoritet av bolagen inom Medtech förbättrade sina marginaler under kvartalet. Försäljningen av både instrument och engångsprodukter var särskilt stark i Storbritannien och på Irland.

Inom ögonkirurgi ledde kombinationen av en stabil försäljning och minskade kostnader till en tydlig och snabb lönsamhetsförbättring. Organisationen har stabiliserats och produktportföljen är uppdaterad och konkurrenskraftig. Lönsamheten i bolagen i Polen och Schweiz är god. Det engagerade arbetet med lönsamhetsförbättringarna fortsätter, samtidigt som bolagen har fullt fokus på att exekvera de kommersiella planerna. 

Även inom Homecare fortsätter effektiviseringsarbetet. Avvecklingen av Camanio fortskrider enligt plan och teamet inom Camanio arbetar aktivt med att hjälpa befintliga kunder att migrera till alternativa lösningar. Under kvartalet bokfördes en omstruktureringskostnad om 6 MSEK. Kostnadsbesparingarna kommer att realiseras under kommande kvartal och avvecklingen förväntas vara slutförd i slutet av tredje kvartalet 2024.

Sammanfattning
Efterfrågan i AddLifes bolag stöds av långsiktiga marknadstrender. I kvartalet resulterade kombinationen av en god försäljningsutveckling och oförtrutet förbättringsarbete i en positiv marginalutveckling. Fortsatta lönsamhetsförbättringar kvarstår som högsta prioritet. Lönsamheten var stabil inom Labtech, trots svagare försäljningsutveckling, och lönsamheten utvecklades positivt inom Medtech. Förbättringen i Medtech drevs av en stark försäljnings- och marginalutveckling för en stor majoritet av bolagen, och en tydlig förbättring inom ögonkirurgi.

Arbetet med kassaflödeseffektivisering har fortsatt hög prioritet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 MSEK i kvartalet. Det långsiktiga arbetet med att förbättra kapitalbindningen, effektivisera lagerhållningen och omförhandla leverantörskontrakt ger fortsatt resultat i form av minskade varulager. Vår ambition är att minska nettoskulden genom eget genererat kassaflöde och gradvis öka förvärvstakten.

Våra bolag har starka kundrelationer och gör ett fantastiskt jobb med att hantera utmaningar och möjligheter. AddLife har fått en bra start på 2024.

 

Fredrik Dalborg

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2024-04-23 17:45:18 av Alexander Paziraei