Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 31 mar 23 31 mar 24 31 dec 23
Nettoomsättning 2 570 2 457 9 798 9 685
Kostnad för sålda varor −1 602 −1 531 −6 157 −6 086
Bruttoresultat 968 926 3 641 3 599
Försäljningskostnader −615 −597 −2 496 −2 478
Administrationskostnader −150 −145 −593 −588
Forskning och utveckling −23 −24 −166 −167
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 6 98 127 219
Rörelseresultat 186 258 513 585
Finansiella intäkter och kostnader −86 −52 −280 −246
Resultat efter finansiella poster 100 206 233 339
Skatt −37 −32 −152 −147
Periodens resultat 63 174 81 192
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 62 174 78 190
Innehav utan bestämmande inflytande 1 0 3 2
         
Resultat per aktie, SEK 0,52 1,43 0,65 1,56
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,52 1,42 0,65 1,56
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 857 121 855 121 857 121 856
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 857 121 857 121 857 121 857
         
EBITA 291 366 1 060 1 135
         
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar och nedskrivningar        
– materiella anläggningstillgångar −93 −82 −380 −369
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −97 −99 −448 −450
– övriga immateriella anläggningstillgångar −8 −9 −99 −100
Senast uppdaterad: 2024-02-09 18:21:49 av Alexander Paziraei