Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 31 mar 23 31 mar 24 31 dec 23
Resultat efter finansiella poster 100 206 233 339
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 161 102 767 708
Betald inkomstskatt −29 −52 −187 −210
Förändringar i rörelsekapital −135 −151 −48 −64
Kassaflöde från den löpande verksamheten 97 105 765 773
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −61 −65 −282 −286
Företagsförvärv och avyttringar −7 −16 −22 −31
Kassaflöde från investeringsverksamheten −68 −81 −304 −317
Utdelning till moderbolagets aktieägare −146 −146
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande −4 −4
Inlösta och utfärdade köpoptioner −12 −17 −4 −9
Upptagande av lån 25 23 176 174
Amortering av lån −19 −21 −405 −407
Övrig finansieringsverksamhet −44 −39 −167 −162
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −50 −54 −550 −554
Periodens kassaflöde −21 −30 −89 −98
Likvida medel vid periodens ingång 272 376 346 376
Valutakursdifferens i likvida medel 29 0 23 −6
Likvida medel vid periodens slut 280 346 280 272
Senast uppdaterad: 2024-02-09 18:21:49 av Alexander Paziraei