Vi förbättrar
människors liv

ÅRSREDOVISNING 2023
9685

NETTOOMSÄTTNING, MSEK

1135

EBITA, MSEK

11.7
%

EBITA-MARGINAL

50
%

R/RK

Rekordstark organisk tillväxt under 2023

Den organiska tillväxten under 2023 var rekordstark, vilket bekräftar att det långsiktiga arbetet med att positionera AddLife för marknadsförutsättningarna efter pandemin har varit framgångsrikt. Det visar också att bolagen inom AddLife-familjen, både de som varit med länge och de som nyligen tillkommit, är vid god hälsa och utvecklas väl.

Året i korthet

Under 2023 har AddLife kontinuerligt anpassat sig till att stödja vårdsystemen i återgången till ett normaliserat läge efter covid-19 och och samtidigt hjälpt till att ta hand om de vårdköer som växte signifikant under pandemin. 
Försäljningen inom alla verksamhetsområden har utvecklats positivt och vi såg stark organisk tillväxt i båda affärsområdena. 

Förbättringar av lönsamhet och kassaflöde har varit prioriterat under året. Den positiva marknadsutvecklingen och det goda kassaflödet senare delen av året stödjer ambitionen att minska nettoskulden genom eget genererat kassaflöde och över tid öka förvärvstakten.

Måluppfyllelse 2023

RESULTATTILLVÄXT

LÖNSAMHET

UTDELNING

En ledande partner inom Life Science

AddLife är en europeisk ledande och oberoende partner med en diversifierad portfölj inom Life Science. AddLife äger, utvecklar och förvärvar marknadsledande bolag inom specifika segment vars erbjudande vänder sig främst till hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Koncernen har en välförankrad entreprenörsdriven kultur med starka värderingar, där hållbarhet är en integrerad del av verksamheten.

30

LÄNDER

2300

MEDARBETARE

54000

KUNDER

3500

LEVERANTÖRER

Decentraliserad affärsmodell

AddLife utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande bolag i utvalda nischer inom Life Science. Inom AddLife kombineras det stora bolagets samlade resurser, nätverk och kompetens med entreprenörens flexibilitet, personlighet och effektivitet. AddLife agerar som en långsiktig och aktiv ägare, med fokus på affärsutveckling och förbättrad lönsamhet.

Hög aktivitet på den europeiska Life Science marknaden

AddLife är en ledande partner inom Life Science med stark närvaro i Europa och väl positionerat för marknadssituationen efter pandemin. Med en decentraliserad affärsmodell inriktad på specifika segment och ett starkt fokus på kundnärhet och värdeskapande erbjudanden kan AddLifes bolag anpassa sig till och dra nytta av de strukturella drivkrafter och marknadstrender som råder.

Hållbar tillväxt

AddLifes vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande värdeskapande partner inom Life Science. Vår strategi grundar sig på marknadsledande positioner, operativ rörlighet och förvärv och utgår från koncernens decentraliserade affärsmodell, kultur och värderingar. Under 2023 lanserade AddLife sex strategiska initiativ som baseras på koncernens konkurrensfördelar, ökade storlek och stärkta geografiska position samt rådande marknadstrender.

 

 

Kärnvärden och kultur

Våra engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi strävar efter att skapa en inkluderande organisation för våra talangfulla och engagerade medarbetare. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med våra kärnvärden och företagskultur samt att stödja våra anställdas utveckling genom vår affärsskola, AddLife Academy.

Våra affärsområden

Labtech

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom bland annat diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Affärsområdet består av två affärsenheter, Biomedical and Research och Diagnostics. De mest betydande kundgrupperna är sjukhuslaboratorier, akademisk forskning och läkemedelsbolag i Europa.

LABTECH

Medtech

Inom affärsområdet Medtech erbjuder dotterbolagen produkter och tjänster inom medicinteknik, samt hjälpmedel och digitala lösningar för hemvård. Medtech har två affärsenheter, Hospital och Homecare. Erbjudandet inom Medtech vänder sig främst till offentligt finansierad sjukvård, hemvård och omsorg i Europa.

MEDTECH

Förvärv

Förvärv är en viktig del av AddLifes tillväxtstrategi och vi har en väletablerad och strukturerad process för att såväl identifiera, förvärva, integrera och utveckla bolag.

Under året genomförde AddLife ett mindre förvärv som tillhandahåller kirurgiska instrument för sjukvårdspersonal över hela Storbritannien, och som beräknas tillföra en sammanlagd årsomsättning om cirka 28 MSEK.

AddLife och hållbarhet

AddLifes Hållbarhetsstrategi
Hållbara lösningar för hälsa
Hållbar kultur
Hållbar leverantörskedja

AddLifes hållbarhetsstrategi

AddLife har under året uppdaterat hållbarhetsstrategin baserat på intressentdialog och uppdaterad väsentlighetsanalys. Hållbarhetsstrategin speglar våra viktigaste hållbarhetsfrågor: vårt positiva bidrag till Life Science sektorn, våra medarbetares välmående och utveckling samt vårt arbete med leverantörskedjan. Vi ser affärsmöjligheter i att arbeta med hållbarhet och att vårt hållbarhetsarbete kan addera mervärde för våra kunder. Hållbarhetsrapporten 2023 förbereder oss för det nya lagkravet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Hållbarhet

Hållbara lösningar för hälsa

AddLife skapar konkurrensfördelar genom att erbjuda högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster, kombinerat med miljösmarta lösningar. Vår roll i värdekedjan, främst som distributör, innebär dels en nära dialog med kunder på lokal nivå, dels samarbete med ledande globala leverantörer. Detta är en unik möjlighet att stödja en hållbar omställning tillsammans med våra partners och utveckla lösningar som också kan ha en positiv inverkan på affärsverksamheten. 

Hållbar kultur

Våra engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi strävar efter att skapa en inkluderande organisation för våra talangfulla och engagerade kollegor, präglad av mångfald. För att uppnå detta fokuserar vi på frågor relaterade till medarbetarnas välbefinnande, mångfald och inkludering. Vi vill stödja våra anställdas professionella utveckling genom utbildning, kunskapsdelning och utvecklingsmöjligheter. Vi är stolta över vår företagskultur och vi tar ansvar för hur vi bedriver våra affärer.

Hållbar leverantörskedja

Vår roll i värdekedjan ger oss en möjlighet att utveckla lösningar tillsammans med våra partners för att ta ansvar för vår gemensamma inverkan. Arbetet innebär utvärdering av, dialog med, och påverkan av våra leverantörer, samt identifiering av nya marknadsledande alternativ. Varje dotterbolag ansvarar för val och utvärdering av leverantörer. Detta är ett kontinuerligt arbete, där ett urvalskriterium är att leverantörerna respekterar FN Global Compacts principer.

AddLife skapar värde

AddLifes mål är att skapa både goda resultat och ett starkt aktieägarvärde genom självständiga dotterbolag, aktivt ägande och förvärv. AddLifes finansiella mål bidrar till ett starkt kassaflöde som möjliggör egenfinansierad, långsiktig och lönsam tillväxt.

Fyra anledningar att äga aktier i AddLife

Attraktiv tillväxtmarknad
Kassaflöde finansierar tillväxt
Tydlig strategi
Europeisk marknadsposition

Attraktiv icke-cyklisk tillväxtmarknad

Marknaden AddLife verkar på är relativt okänslig för konjunktursvängningar och drivs av demografiska faktorer, en åldrande befolkning och en ökad utbredning av kroniska sjukdomar. Medtech marknaden förväntas ha en årlig tillväxttakt om 5 procent och diagnostikmarknaden 2-3 procent i genomsnitt.

AddLifeaktien

Kassaflöde finansierar tillväxt

AddLife eftersträvar lönsam organisk tillväxt och har en hög andel av återkommande försäljning och långa kontrakt som genererar stabila kassaflöden. Bolagets förvärvsagenda grundar sig på att finansiera förvärven genom egna kassaflöden.

En tydlig strategi för att skapa ytterligare tillväxt

En central del av AddLifes tillväxtstrategi är förvärv, med fokus på mindre och medelstora tilläggsförvärv eller fristående förvärv med attraktiva marginaler. Målsättningen är att de förvärvade dotterbolagen ska fortsätta att utvecklas utifrån sina styrkor med basen i en decentraliserad affärsmodell.

Stark marknadsposition i Europa

AddLifes drygt 85 dotterbolag skapar värde och bygger ledande positioner i utvalda nischer i Europa. Bolaget har en bred geografisk spridning med verksamhet i 30 länder och 2 300 anställda.