AFFÄRSOMRÅDE

Affärsområde Medtech

Inom affärsområdet Medtech erbjuder dotterbolagen produkter och tjänster inom medicinteknik, samt hjälpmedel och digitala lösningar för hemvård. Medtech har två affärsenheter – Hospital och Homecare. Erbjudandet inom Medtech vänder sig främst till offentligt finansierad sjukvård, hemvård och omsorg i Europa.

Dotterbolagen inom Medtech erbjuder egna produkter och ett brett utbud av produkter från andra leverantörer samt tjänster i form av utbildning, support och service. Produktsortimentet spänner från enklare förbrukningsmaterial till avancerade instrument för kirurgiska ingrepp samt välfärdsteknologi och hjälpmedel för äldre och personer med funktionsvariationer. Produktutbudet kräver en gedigen medicinsk kunskap för att kunna vägleda kunderna rätt. Försäljningen sker till cirka 85 procent genom offentliga upphandlingar. 

En viktig trend under året var återhämtningen inom planerad kirurgi efter pandemin som AddLife planerat för, vilket resulterade i en ökad efterfrågan på Medtechs produkter i. Den organiska tillväxten, exklusive valutakursförändringar, uppgick för helåret 2023 till 9 procent. 

Under året vidtogs viktiga strategiska åtgärder för att förbättra lönsamheten framåt. Inom ögonkirurgibolaget AddVision genomfördes under året omstruktureringsaktiviteter i huvudsak inriktade på förbättringar inom följande områden: en mer snabbrörlig, decentraliserad och effektiv organisation, förbättrat kommersiellt erbjudande och arbetssätt samt kostnadsreduktion.
Under 2023 har även en noggrann genomgång av Homecares digitala utvecklingsprojekt genomförts. Utvecklingsprojekten omfattar lösningar för egenmonitorering (Camanio Health) och trygghetslarm (Camanio Care). Som resultat av genomgången har båda utvecklingsprojekten lagts ned och därmed en avveckling av dotterbolaget Camanio. Bolagen inom Homecare kommer även fortsättningsvis erbjuda en portfölj av digitala produkter och tjänster, men inte längre egenutvecklade.

Dessa lönsamhetsförbättrande åtgärder förväntas ge en total kostnadsminskning på 80 MSEK på helårsbasis som gradvis realiseras under 2024. Den totala positiva kassaflödeseffekten av åtgärderna förväntas bli 110 MSEK på årsbasis. Åtgärderna resulterade i en omstruktureringsreserv om 8 MSEK samt nedskrivning av materiella anläggningstillgångar om 19 MSEK och immateriella anläggningstillgångar om 106 MSEK i fjärde kvartalet 2023.

Dynamisk graf: Medtech nettoomsättning per marknad

MEDTECH I SIFFROR

Nettoomsättning: 6 042 MSEK
EBITA: 684 MSEK
EBITA marginal: 11,3%
Organisk tillväxt
(exkl valuta och covid): 9%
Medarbetare: 1 477
Andel av koncernens
nettoomsättning: 62%

Marknadsutveckling 2023
Inom affärsenheten Hospital tog återhämtningen inom planerad kirurgi fart under 2023, även om vårdköerna för kirurgiska ingrepp fortfarande var betydande över hela Europa, och till och med växte i vissa länder såsom i Storbritannien. Personalbrist bromsade återhämtningstakten och förväntas leda till en längre period av ökad kirurgisk aktivitet. Drivet av ökad aktivitet inom den planerade kirurgi steg efterfrågan inom främst produktområdena ortopedi, kirurgi, respiration och endoskopi. Besöksrestriktionerna lättade eller upphävdes under året, vilket gjorde att kunderna också blev mer mottagliga för besök, seminarier, mässor och produktdemonstrationer. De lättade restriktionerna påverkade även Homecare, då det gav möjlighet till hembesök för utprovning av utrustning. Inom Medtech har AddLife identifierat prioriterade tillväxtsegment som förväntas bidra till resultattillväxten. Bland annat utgör ortopedi och endoskopi, med marginaler på över 10 procent, prioriterade tillväxtsegment för affärsenheten Hospital. Inom Homecare har bolaget identifierat välfärdsteknologi och konstruktion med marginaler mellan 6-10 procent som tillväxtsegment.

Förvärv
Under tredje kvartalet förvärvade AddLife samtliga aktier i bolaget Emmat Medical Ltd. Det förvärvade bolaget, som kommer att integreras med Healthcare 21 Groups verksamhet i Storbritannien, är verksamt inom kirurgi och omsätter cirka 28 MSEK med god lönsamhet och tillväxtpotential.

 

ROPOX FÖRBÄTTRAR LIVET FÖR DEM MED FUNKTIONSVARIATION

Ropox har över 60 års erfarenhet av att ta fram produkter som hjälper människor att leva ett självständigt liv. De är världsledande specialister och tillverkare av hjälpmedel och möbler, och de erbjuder skräddarsydda lösningar som underlättar för användarna och deras familjer. Ropox erbjuder ett omfattande utbud av bostadsanpassningar, vilka gör det möjligt för personer med funktionsvariation att leva ett mer självständigt liv. Ett exempel är den höj- och sänkbara lösningen för köksbänkar som gör det möjligt för rullstolsbundna personer att nyttja sitt kök på bästa sätt.

 

 

 

MEDTECHS PRODUKTSEGMENT 

  HOSPITAL   HOMECARE
 • Surgery
 • Orthopedic
 • Hospital consumables
 • Critical care
 • Endoscopy
 • Woundcare
 • Healthcare IT
 • Ophthalmology
 • Home adaptation
 • Aid supply & equipment
 • Welfare technology
 • Construction

 

MEDTECHS STYRKOR
 • Medarbetare med lång medicinsk erfarenhet, lokal kännedom, hög servicegrad samt produktutveckling inom välfärdsteknologi
 • Brett sortiment bestående av såväl egenutvecklade produkter som produkter från andra välrenommerade tillverkare
 • Stor flexibilitet kring kundanpassade lösningar liksom spetskompetens inom offentliga upphandlingar
 • Europeiskt distributions- och servicenätverk för såväl egna som andra leverantörers produkter och tjänster
 • Stor tillgänglig marknad med hög tillväxt, goda marginaler framförallt inom avancerade produkter

 

Senast uppdaterad: 2024-04-04 15:55:51 av lina.astrom@add.life