HÅLLBARHET

Styrning av hållbarhetsarbetet

Styrelsen är ansvarig för AddLifes organisation och för företagets angelägenheter enligt aktieägarnas intressen. Verkställande direktören är ansvarig för den löpande ledningen av bolaget och för att säkerställa att AddLife bedriver sin verksamhet i enlighet med regler och krav för ett börsnoterat företag. Därmed har styrelsen och den verkställande direktören ett indirekt ansvar att säkerställa att AddLife hanterar sin inverkan, samt sina risker och möjligheter, relaterade till hållbarhet. Under 2023 har AddLife börjat att systematisera hållbarhetsrapporteringen till styrelsen, en process som kommer färdigställas under 2024. Under 2023 anställdes en hållbarhetschef med uppgift att säkerställa att AddLife bedriver ett hållbarhetsarbete som uppfyller legala krav samt våra viktigaste intressenters förväntningar. Hållbarhetschefen har också som uppgift att utveckla organisationens kunskap om hållbarhet. Under 2023 har styrelsen, koncernledningen och affärsenhetscheferna utbildats inom hållbarhet, något som kommer fortsätta under 2024.

Vår decentraliserade affärsmodell innebär en kombination av central och lokal hantering av hållbarhetsrelaterad inverkan, risker och möjligheter. AddLife har en koncerngemensam hållbarhetsstrategi och uppförandekod samt en uppförandekod för affärspartners. Varje dotterbolag ansvarar för den egna affärsverksamheten inom ramen för de krav på tillväxt, lönsamhet och hållbarhet som koncernen ställer. Vår decentraliserade modell, med cirka 85 operativa dotterbolag, många produktleverantörer och mångdubbelt fler produktkategorier, innebär utmaningar. Lokalt ansvar och entreprenörskap i kombination med stor variation avseende bolagens storlek och inriktning gör det svårt att ha en enhetlig modell som passar alla bolag. Således är vårt hållbarhetsarbete anpassat från bolag till bolag. Incitamentsprogrammen för medarbetare i moderbolaget och verkställande direktörer i dotterbolagen inkluderar uppfyllelse av AddLifes hållbarhetsmål. Flera av våra dotterbolag är certifierande enligt ISO 14001 och ISO 9001 vilket lägger grunden för deras affärsutvecklingsarbete. Inom ramen för ledningssystemen sker dialog med kunder och andra viktiga intressenter, riskanalys för bolaget och framtagande av mål och handlingsplan. Andelen av verksamheten som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 har minskat på grund av att de dotterbolag som är certifierande har minskat sin omsättning relativt de dotterbolag som inte är certifierade. 

Ladda ned Excel

Andelen av verksamheten som är certifierat enligt något ledningssystem baserat på omsättning 2023 2022
ISO 9001 73% 87%
ISO 13485 39% -
ISO 14001 49% 52%
ISO 45001 7% -
Övrigt ledningssystem 6% -

Under 2024 kommer AddLife att påbörja arbetet med att etablera en process för tillbörlig aktsamhet med avseende på hållbarhetsfrågor. Det finns redan idag processer, rutiner och aktiviteter som kan ingå i en sådan process men som ännu inte är integrerade. Målet är att processen för tillbörlig aktsamhet ska implementeras i alla relevanta processer och rutiner, inom hela koncernen, för att uppfylla kommande lagkrav samt våra viktigaste intressenters förväntningar. Under 2023 påbörjade vi ett arbete att etablera en process för intern kontroll av hållbarhetsinformation, ett arbete som kommer att fortsätta under 2024.

Senast uppdaterad: 2024-04-04 17:18:51 av lina.astrom@add.life