Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören anser att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Koncernen och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter.

Moderbolagets årsredovisning och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 28 mars 2024. Moderbolagets och koncernens respektive resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämma den 8 maj 2024. 

 

Stockholm den 28 mars 2024

 

 

Johan Sjö
Styrelsens ordförande

 

 

Birgit Stattin Norinder
Styrelseledamot

 

 

Eva Nilsagård
Styrelseledamot

 

 

Eva Elmstedt
Styrelseledamot

 

 

Håkan Roos
Styrelseledamot

 

 

Stefan Hedelius
Styrelseledamot

 

 

Fredrik Dalborg
Verkställande direktör

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2024

KPMG AB

 

 

Helena Nilsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

 

Susanna Norlin
Auktoriserad revisor

 

Senast uppdaterad: 2024-04-02 14:52:42 av Eva Berger