HÅLLBARHET

Om hållbarhetsrapporten 2023

AddLife har upprättat en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023 som omfattar moderbolaget AddLife AB (publ) org nr 556995-8126 och dess cirka 85 operativa dotterbolag. Styrelsen har vid undertecknandet av årsredovisningen för 2023 även godkänt hållbarhetsrapporten. Någon standardmodell för hållbarhetsrapportering har inte tillämpats till fullo, men den europiska standarden European Sustainability Reporting Standard har använts som utgångspunkt. Hållbarhetsrapporten syftar till att ge en övergripande beskrivning av AddLifes verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och upplysa om de hållbarhetsaspekter som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat samt konsekvenser av verksamheten. AddLifes hållbarhetsrapport är delvis integrerad i årsredovisningen. Sidorna 32-48 utgör AddLifes lagstadgade hållbarhetsrapport.

Senast uppdaterad: 2024-04-04 12:54:31 av lina.astrom@add.life