Förvaltningsberättelse

Utdelning

AddLifes utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning motsvarade 30–50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i maj 2024 att bolaget lämnar en utdelning om 0,50 (1,20) SEK för räkenskapsåret 2023. För vinstdisposition, se not 36

Dynamisk graf: Utdelning

Historiska data för utdelning per aktie har räknats om baserat på nyemission och aktiesplit. Omräkningsfaktorn är 4,041. 

Senast uppdaterad: 2024-04-02 15:47:48 av Marcus Svensson