Not 36 Förslag till vinstdisposition


Ladda ned Excel

Till årsstämman i AddLife AB förfogande står:
Överkursfond 2 654
Balanserad vinst −247
Årets vinst 235
Summa vinstmedel 2 642
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 0,50 SEK per aktie¹ 61
Till balanserade vinstmedel överförs 2 581

¹ Beräknat på antalet utestående aktier vid årsredovisningens utgivande. Antalet återköpta B-aktier uppgår till 593 189 vid tidpunkten för utgivande av årsredovisningen.